ÚJMA - nová sazba pro náhradu újmy za ztížení pastvy ovcí a koz v oblastech výskytu vlka obecného od 1. března 2024

  • 9. ledna 2024
  • 3 minuty čtení
  • 211
Od 1.3.2024 tak budou moci chovatelé žádat podle nové vyhlášky, která zohledňuje jejich vyšší náklady na provedená opatření!!!

Výpočet sazby pro náhradu újmy za ztížení pastvy ovcí a koz v oblastech výskytu vlka obecného bude aktualizován od 1. března Chovatelé ovcí a koz v oblastech výskytu vlka mohou žádat o náhradu za ztížené hospodaření za uplynulý rok do 31.3.2024.

Od 1.3.2024 tak budou moci učinit již podle nové vyhlášky, která zohledňuje jejich vyšší náklady na provedená opatření.

Vloni se podařilo dosáhnout dohody mezi Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství a zástupci chovatelů hospodářských zvířat na novelizaci vyhlášky č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření. Změna se týká způsobu stanovení výše náhrady újmy za ztížení hospodaření v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného.

Oproti předchozímu období zohledňuje nový výpočet navýšení nákladů na pastvu hospodářských zvířat. Forma výpočtu zůstává stejná:

a) pohyblivé sazby na hektar u pastvin s celkovou výměrou do 52 ha,

b) jednotné sazby na hektar u pastvin s celkovou výměrou nad 52 ha – pro výpočet újmy za rok 2023 stanovena ve výši 5 500 Kč (navýšena o 600 Kč oproti předešlé sazbě).

Aktualizace výpočtu sazby proběhla na základě studie Ústav zemědělské ekonomiky a informací v roce 2023, která analyzovala data získaná dotazníkovým šetřením mezi chovateli hospodářských zvířat. Proměnné hodnoty pro výpočet pohyblivé sazby i jednotná sazba budou uveřejněny ve Věstníku MŽP.

Výpočet výše újmy u chovatelů skotu a jiných hospodářských zvířat (mimo ovcí a koz) bude nadále probíhat individuálním naceněním nákladů na jinou organizaci pastvy a chovu v důsledku ochrany pasených zvířat před vlkem obecným, při zachování principu účelně vynaložených nákladů na ochranu matek s čerstvě narozenými mláďaty. Neproplácí se tedy náklady na jakákoliv opatření, ale pouze ta, která jsou efektivní.

Předpokládaná účinnost novely vyhlášky je k 1. 3. 2024. O újmu za uplynulý rok lze žádat do 31. 3. 2024. Pokud tedy chovatelé požádají za rok 2023 v průběhu března 2024 (tj. již v době účinnosti novelizované vyhlášky), budou mít nárok na vyšší sazby stanovené v novelizované vyhlášce. Žádosti podané v termínu do 29. 2. 2024 budou posuzovány ještě dle staré vyhlášky. O nabytí účinnosti novelizované vyhlášky chovatelskou veřejnost informujeme prostřednictvím www.navratvlku.cz.

Lucie Ješátková & Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz

Upozorňujeme, že zvýšená sazba bude přiznávána žádostem podaným po počátku účinnosti novelizace vyhlášky, tedy žádostem podaným v průběhu března 2024. Pokud bude (či byla) žádost o újmu za ztížení hospodaření podána dříve, bude postupováno podle dosud platné vyhlášky.

Zde uveřejňujeme kalkulačku, kde je po dosazení výměr pozemků generován výpočet navýšené sazby tak, jak bude kalkulován po účinnosti novely vyhlášky. Relevantní výše újmy je vždy zobrazena v zeleném políčku (plocha do 52 ha nebo nad 52 ha).

Viz tabulka Kalkulačka výše újmy u pastvy ovcí a koz dle novely k březnu 2024

https://www.mzp.cz/cz/news_20240105_vypocet-sazby-pro-uhradu-ujmy-za-ztizeni-pastvy-ovci-a-koz-v-oblastech-vyskytu-vlka

https://www.navratvlku.cz/aktuality/nove-sazby-pro-vypocet-ujmy-za-ztizeni-pastvy-u-ovci-a-koz-budou-platit-od-brezna-2024