VYHLÁŠKA č. 126/2021 Sb. ze dne 11. března 2021 o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

  • 22. března 2021
  • 3 minuty čtení
  • 490
Tento týden byla ve Sbírce zákonů pod č. 126/2021 Sb. publikována nová vyhláška o způsobu výpočtu výše škody, která nahrazuje stávající vyhl. č. 360/2000 Sb. Vyhláška je účinná od 1. 4. 2021.

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 7 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování
náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými
živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb.:
§ 1
Způsob výpočtu výše škody způsobené
na vymezených domestikovaných zvířatech
a psech sloužících k jejich hlídání
(1) Výše škody při usmrcení vymezeného domestikovaného
zvířete se určí podle přílohy č. 1
k této vyhlášce. Za usmrcení vymezeného domestikovaného
zvířete se považuje rovněž jeho utracení
z důvodu poranění nebo následný úhyn z důvodu
poranění.
(2) Při určování výše škody v případě usmrcení
vymezeného domestikovaného zvířete, u něhož pro
účely výpočtu uvedeného v příloze č. 1 nelze určit
cenu, která by byla dosažena při jeho prodeji v obvyklém
obchodním styku v tuzemsku ke dni vzniku
škody, nebo, nelze-li přesně určit den vzniku škody,
ke dni, kdy s největší pravděpodobností škoda
vznikla, se jeho cena určí na základě odborného
nebo znaleckého posudku o vzniku škody a její výši,
ve kterém se zohlední genetická a užitková kvalita
zvířete a v případě dojných zvířat také výše nerealizované
mléčné produkce, nejdéle však za období
6 měsíců ode dne, kdy ke škodě došlo. Výše škody
při usmrcení takového vymezeného domestikovaného
zvířete se pak určí obdobně podle přílohy
č. 1 k této vyhlášce.
(3) V případě usmrcení nově narozeného nebo
mladého jedince vymezeného domestikovaného zvířete,
který nedosahuje tržní velikosti, se hradí škoda
ve výši, která nejblíže odpovídá výši škody určené
podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. Jedná-li se o takové
zvíře, u něhož pro účely výpočtu uvedeného v příloze
č. 1 nelze určit cenu, která by byla dosažena při
jeho prodeji v obvyklém obchodním styku v tuzemsku
ke dni vzniku škody, nebo, nelze-li přesně určit
den vzniku škody, ke dni, kdy s největší pravděpodobností
škoda vznikla, určí se jeho cena na základě
odborného nebo znaleckého posudku. Výše škody
při usmrcení takového vymezeného domestikovaného
zvířete se pak určí obdobně podle přílohy
č. 1 k této vyhlášce.
(4) Výše škody při usmrcení psa sloužícího
k hlídání vymezeného domestikovaného zvířete se
určí jako obvyklá cena psa stejného plemene sloužícího
k hlídání vymezeného domestikovaného zvířete.
Za obvyklou cenu se pro tento účel považuje
cena, která by byla dosažena při prodeji obdobného
psa sloužícího k hlídání vymezeného domestikovaného
zvířete v obvyklém obchodním styku v tuzemsku
ke dni vzniku škody, nebo, nelze-li přesně určit
den vzniku škody, ke dni, kdy s největší pravděpodobností
škoda vznikla. Do výše náhrady škody při
usmrcení psa sloužícího k hlídání vymezeného domestikovaného
zvířete se dále započítávají nezbytné
náklady účelně vynaložené na jeho neškodné odstranění
v souladu s požadavky veterinárního zákona.
(5) Při poranění vymezeného domestikovaného
zvířete nebo psa sloužícího k jeho hlídání se poskytuje
náhrada účelně vynaložených nákladů souvisejících
s veterinárním ošetřením a léčbou zvířete (dále
jen „náklady na léčbu“). Náhrada nákladů na léčbu
vymezeného domestikovaného zvířete náleží nejvýše
do částky odpovídající jeho ceně určené podle odstavců
1 až 3. Náhrada nákladů na léčbu psa sloužícího
k hlídání vymezeného domestikovaného zvířete
náleží nejvýše do částky odpovídající jeho ceně určené podle odstavce 4. V případě, že v důsledku
poranění psa sloužícího k hlídání vymezeného domestikovaného
zvířete bude i přes zajištěnou léčbu
znemožněno jeho další využití k hlídání vymezeného
domestikovaného zvířete, určí se výše škody
jako součet jeho ceny určené podle odstavce 4 a nákladů
na jeho léčbu.

Sbírka zákonů č. 126 / 2021 Ceník pro stanovení výše škod na vymezených domestikovaných …