Újmová vyhláška - AOPK zveřejnila částečné podrobnosti

  • 8. ledna 2023
  • 4 minuty čtení
  • 429
Chovatelé se mohli seznámit se zněním novely vyhlášky č. 432/2005 Sb., která stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření. Přesto však zůstává mnoho otázek o podmínkách, které budou muset žadatelé postiženi přítomností vlků splnit. Částečně na ně odpovídá tisková zpráva AOPK:

Novinka v podpoře chovatelů hospodářských zvířat

06. 01. 2023

Novinka v podpoře chovatelů hospodářských zvířat

Od 1. 1. 2023 je v platnosti novela vyhlášky č. 432/2005 Sb., která stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření.

Nově umožňuje náhradu zvýšených nákladů na pastvu hospodářských zvířat v oblastech s opakovaným výskytem vlka obecného. Žádosti o újmu se podávají na regionální pracoviště AOPK ČR nebo na správy národních parků od 1. ledna do 31. března. Nárokovat lze újmu za celý kalendářní rok 2022.

V principu se jedná o to, že aby chovatelé přecházeli útokům vlka na hospodářská zvířata při pastvě v oblasti, kde se vlk vyskytuje, musejí dělat náročnější opatření oproti minulosti, kdy se u nás vlk obecný nevyskytoval. A právě péče o preventivní opatření (různé typy oplocení včetně elektrických ohradníků, pastevečtí psi, košáry,…) nebo jiný způsob organizace pastvy představují pro hospodáře vícenáklad, který je újmou částečně kompenzován.

Nárok na újmu vychází z deklarace v ust. § 58 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v aktuálním znění, které prohlašuje zájem na ochraně přírody a krajiny za zájem veřejný, a v souladu s tímto je stanovena všeobecná povinnost každého při užívání přírody a krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona.

Smyslem této úpravy je poskytnout dotčeným subjektům finanční kompenzaci za újmu, spočívající v rozdílu mezi ziskem, který by byl dosažen při neomezeném hospodaření a ziskem, který je dosahován po uplatnění omezení hospodaření, ať už přímo ze zákona nebo vyplývajících ze správních aktů či jiných správních úkonů vydaných na základě zákona. V případě vlka, kriticky ohroženého druhu, kterého nelze dle uvedeného zákona lovit (omezení), jsou újmou myšleny vícenáklady, které vlastníkům či pachtýřům pozemků vznikají v souvislosti s náročnější péčí o preventivní opatření proti útokům vlka na hospodářská zvířata nebo s jinou organizací pastvy.

Jedná se tedy o náklady spojené s náročnější organizací pastvy na pastvinách řádně zabezpečených proti útoku vlka v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem [1], zejména:

  • častější kontrola oplocení, údržba porostu pod ohradníky
  • častější manipulace se stádem (zahánění na noc, do košárů,..), častější kontrola pasených zvířat
  • náklady na stálý dohled nad stádem (člověk, ev. v doprovodu pasteveckých/ovčáckých psů)
  • náklady na chov a péči o pastevecké/ovčácké psy

Podmínkou pro vznik nároku na náhradu újmy bude skutečnost, že na pastvině, která se musí nacházet v oblasti opakovaného výskytu vlka obecného [2], musela trvat pastva s minimálním zatížením 0,2 VDJ v součtu minimálně měsíc v období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku, přičemž je přípustná kontinuální i rotační (tj. honová nebo oplůtková) pastva, pastvina byla zabezpečena podle Standardu takto:

  • celistvé ohrazení oplocením výšky 120 cm (typy viz Standard + ochrana proti podhrabu)
  • jakékoli celistvé oplocení výšky 90 cm při trvalé přítomnosti pasteveckých psů – počet viz Standard (do 100 ks 2 psi)
  • přes den volná pastva (člověk + ovčácký pes / pastevecký pes), na noc v oplocení viz výše nebo košáry, ovčíny, nocoviště.

Žadatelem o náhradu újmy je vlastník nebo nájemce - bude dokládáno čestným prohlášení o vlastnickém či uživatelskému vztahu (pacht, nájem či obdobný vztah, nikoli tedy podnájem či podpacht) ke konkrétním pozemkům (včetně uvedení jejich rozlohy a identifikace v KN).

Vyhláška stanoví sazbu pro chovatele ovcí a koz, pastva ostatními druhy hospodářských zvířat bude žadateli kalkulována individuálně dle doložených vynaložených vícenákladů pro zajištění stád pře útoky vlka. Sazba pro chovatele ovcí a koz na pastvinách o rozloze do 51,9 hektarů je počítána na hektar dle logaritmické rovnice uvedené ve vyhlášce, při rozloze pastvin nad 52 hektarů je stanovena fixní sazba na hektar ve výši 4 900 Kč.

https://www.navratvlku.cz/aktuality/novinka-v-podpore-chovatelu-hospodarskych-zvirat


[1] Standard SPPK E 02 006 Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem ke stažení na: https://nature.cz/web/cz/standardy-pece-o-prirodu-a-krajinu

[2] Mapa opakovaného výskytu vlka - vydává a aktualizuje AOPK ČR na základě údajů o výskytu vlka a riziku vzniku škod, viz: mapová galerie AOPK ČR v sekci Podklady pro externí žadatele: https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/gallery.html

Foto: Petr Holub