Újma za ztížení pastvy ovcí a koz v oblastech výskytu vlka obecného k 1. 3. 2024

  • 15. února 2024
  • 2 minuty čtení
  • 495
Nezapomeňte si zažádat až po 1.3.2024 do konce března o újmu za rok 2023

Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí:

Na začátku ledna jsme informovali o změnách ve způsobu stanovení výše náhrady újmy za ztížení hospodaření v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného od 1. 3. 2024, a to na základě návrhu MZe ve shodě s MŽP a zástupci chovatelů hospodářských zvířat na novelizaci vyhlášky č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření. Souběžně s touto informací byla na našem webu umístěna kalkulačka pro výpočet výše náhrady újmy na konkrétních výměrách.

Upozorňujeme, že na základě průběžných výpočtů provedených prostřednictvím kalkulačky byla v algoritmu výpočtu zjištěna disproporce ve výši výsledných náhrad pro určité výměry. Model výpočtu byl proto ÚZEI upraven. Závislost pohyblivé sazby na výměře nabyla plynulejšího průběhu. Chovatelům, kteří již provedli kalkulaci náhrady újmy v původní kalkulačce, se omlouváme.

Pro výsledné nastavení platí princip výpočtu formou:

a) pohyblivé sazby na hektar u pastvin s celkovou výměrou do 76 ha,

b) jednotné sazby na hektar u pastvin s celkovou výměrou nad 76 ha – pro výpočet újmy za rok 2023 stanovena ve výši 5 500 Kč (navýšena o 600 Kč oproti předešlé sazbě).

Nadále platí, že nový výpočet zohledňuje navýšení nákladů na pastvu hospodářských zvířat oproti předchozímu období, a reaguje tak navýšením sazeb pro všechny výměry ve srovnání s dosud platnou vyhláškou. Pro výměry do 33 ha bude však nárůst sazby nižší, než předpokládal model výpočtu zanesený do původní kalkulačky. O nabytí účinnosti novelizované vyhlášky zde bude chovatelská veřejnost rovněž informována.

Zde je k dispozici aktualizovaná Kalkulačka výše újmy u pastvy ovcí a koz dle novely k březnu 2024

https://www.mzp.cz/cz/news_20240211_Aktualizuje-se-vypocet-pro-nahradu-ujmy-za-ztizeni-pastvy-ovci-a-koz-v-oblastech-vyskytu-vlka-k-1-3-2024

https://www.navratvlku.cz/aktuality/nove-sazby-pro-vypocet-ujmy-za-ztizeni-pastvy-u-ovci-a-koz-budou-platit-od-brezna-2024

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-432