Studie o vlčí populaci z univerzity BOKU ve Vídni

  • 2. srpna 2022
  • 3 minuty čtení
  • 290
„S rostoucí hustotou vlků se dostává do popředí další limit: akceptační stav, tedy počet vlků, které lidé ještě přijímají v kulturní krajině. A hlavně těmi, kteří nežijí ve velkých městech,“ tvrdí ministr životního prostředí Dolního Saska Olaf Lies.

Studii, kterou si objednala tamní vláda v Hannoveru, představil Institute for Wildlife Biology and Hunting Management (IWJ) na University of Natural Resources and Life Sciences ve Vídni. Vytvořila vědecký základ pro management vlků, který může tuto populaci zabezpečit.

Se současnými 39 vlčími smečkami a 4 žijícími samotářskými vlky dosáhlo Dolní Sasko vědecky požadované dostatečné populace pro vlka.

Ministr životního prostředí Dolního Saska Olaf Lies při prezentaci studie řekl: „Politika životního prostředí Dolního Saska se zavázala k ochraně druhů jako celku. Vzácné druhy ptáků a rostlin, které jsou závislé na spásaných biotopech, si zaslouží ochranu stejně jako příchozí vlci. Proto se doporučuje, abych při péči o divokou zvěř nepřevládli emoce aktivistů, ale spíše objektivita. Dolní Sasko proto pověřilo Institut pro biologii divoké zvěře a management lovu při renomované vídeňské Univerzitě přírodních zdrojů a věd o životě (BOKU), aby provedl vědeckou studii o vývoji vlčí populace.“

A dále: „Výsledky ukázaly, že kontrolované odstraňování vlků nepředstavuje pro vlčí populaci v Německu s ohledem na neustále rostoucí populaci žádnou hrozbu. Je nutná jejich neustálá kontrola prostřednictvím neustálého důkladného a systematického sledování.

„Dnes napočítáme v Dolním Sasku 39 známých vlčích smeček. Dolní Sasko má potřebné minimální počty vlků již dávno dosažené. S rostoucí hustotou vlků se dostává do popředí další limit: akceptační stav, tedy počet vlků, které lidé ještě přijímají v kulturní krajině. A hlavně těmi, kteří nežijí ve velkých městech,“ pokračuje Lies.

V této studii jsou provedeny analýzy populačních hrozeb populace vlků v Dolním Sasku a zbytku Německa a modelován teoretický vývoj v průběhu příštích 30 let (od roku 2015) na základě celkem 23 různých scénářů. Lze předpokládat, že maximální kapacitní limit 1408 vlčích území v Německu (studie BFN 2020) s vysokou pravděpodobností (89,6 % ) bude dosaženo v roce 2030.

Navrhovaný management současné populace vlka prostřednictvím cílených odstřelů v kombinaci s monitoringem neohrožuje dlouhodobou populaci vlka v Dolním Sasku.

Management, jako se aplikuje ve Francii nebo Švédsku, kde má být populace vlků cíleně omezena, by vyžadoval podstatně robustnější zásahy do populace vlků v Německu.

Spolkové ministerstvo životního prostředí (BMU) navzdory této nezávislé studii o vlcích, na které se jejich zastánci rádi v jiných případech účelově odvolávají, oznámilo, že stále nevidí důvod pro cílený lov vlků. „Požadavky na ochranu vlků vyplývají přímo z evropského práva ochrany přírody. To vylučuje řízení počtu vlků,“ uvedla mluvčí. „Hledáme proto další rozumná řešení, jak zachovat pastvu zvířat a ochranu vlků v naší přírodě.“

https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/pressemitteilungen/pi-92-populationsstudie-wolf-213564.html

https://www.agrarheute.com/land-leben/trotz-wolfsstudie-umweltministerium-will-keine-woelfe-schiessen-595975