Stanovisko SCHOK a ASZ ČR k Pohotovostnímu plánu pro řešení situací s problematickým vlkem

  • 15. prosince 2022
  • 2 minuty čtení
  • 323

Svaz chovatelů ovcí a koz a Asociace soukromého zemědělství ČR dlouhodobě spolupracují při řešení záležitostí kolem návratu vlků do České republiky a problémů, které tento návrat způsobuje především chovatelům hospodářských zvířat. Oba spolky v této věci úzce spolupracují s Agenturou ochrany přírody a krajiny, Ministerstvem životního prostředí i Ministerstvem zemědělství a připomínkují vznikající legislativu i další související záležitosti. V těchto dnech vydaly společné stanovisko k Pohotovostnímu plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného (Pohotovostní plán). Považují Pohotovostní plán za ne zcela kvalitně připravený, a proto ho ve svém stanovisku odmítly.

Předsednictva obou organizací zastávají totiž jednoznačný názor, že Pohotovostní plán tak, jak je navržen, nepovede ke zlepšení současné situace. Mají k němu řadu připomínek, z nichž nepodstatnější je, že praktická část Pohotovostního plánu vychází z již zastaralého konceptu, kdy byla vzhledem k malému počtu vlků v Evropě žádoucí snaha o zabránění jejich dalšího úbytku. V dnešní době se však již vlkům daří dobře, nejsou zdaleka ohroženým druhem a naopak mají velký negativní vliv na pastevectví a následně biodiverzitu. Aplikovat přístup z jiné historické etapy je proto zavádějící.

Postup navržený v Pohotovostním plánu ve svém důsledku znamená, že v reálném čase nebude aktivně zasaženo proti žádnému vlkovi. Při dodržení všech zde doporučených postupů je případné teoretické rozhodnutí o „odstranění jedince z populace“ neúčinné. Nemyslíme případy, kdy vlci přímo ohrožují lidi, ale situace, kdy páchají škody na hospodářských zvířatech. Jakmile někde vlk útočí opakovaně, je nutné jednat rychle a zabránit dalším škodám. Případně nenechat takové chování daného jedince přenášet na další jedince, případně celé smečky. Po několika týdnech prodlení se rozhodnutí o eliminaci už nemusí týkat konkrétního škodícího jedince, ale bude se jednat jen o úředně povolenou mstu na „nějakém“ vlkovi.

Ambice Pohotovostního plánu by však měla být vyšší a vycházet z dobré praxe. Přikláníme se k postupu, který přijaly úřady ve Švýcarsku: „Švýcarský Spolkový úřad pro životní prostředí (FOEN) přistupuje k akci, když vlk zabije 10 ovcí ve chráněných stádech nebo 15 v nechráněných stádech. Střelba by měla probíhat v oblasti stád hospodářských zvířat nebo osad, stejně jako v přítomnosti několika vlků, aby bylo možné provést změnu chování smečky. Celý postup má také svůj harmonogram, ale je rychlý a účinný.“

Ing. Vladimíra Marianovská, hlavní kancelář ASZ ČR

https://www.asz.cz/clanek/10164/stanovisko-schok-a-asz-cr-k-pohotovostnimu-planu-pro-reseni-situaci-s-problematickym-vlkem/