Právní předpisy vztahující se k chovu ovcí a koz

  • 22. března 2021
  • 6 minut čtení
  • 1070
V následujícím přehledu je uvedena legislativa upravující podmínky chovu ovcí a koz v České republice. Jsou zde vybrány významné v současné době platné právní úpravy vztahující se ke komoditám „ovce a kozy“, „skopové a kozí maso“ a „ovčí a kozí mléko a výrobky z nich“. Hezký přehled legislativy pro chovatele ovcí a koz připravila Ing. Procházková.

Oblast chovu ovcí a koz obecně

- Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 173/2004 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů.

Oblast působnosti SZIF

- Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.

- Nařízení vlády České republiky č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování činnosti zemědělského podnikatele, ve znění pozdějších předpisů.

- Nařízení vlády České republiky č. 480/2009 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů.

- Nařízení vlády České republiky č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů.

- Nařízení vlády České republiky č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

- Nařízení vlády České republiky č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů
a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor.

Oblast veterinární péče

- Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz
a změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky
a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně,
o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů.

- Věstník Ministerstva zemědělství, kde je každoročně vydávána Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace.

Ochrana zvířat proti týrání

- Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 418/2012 Sb., o ochraně zvířat při usmrcování, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Oblast šlechtění, evidence a označování zvířat

- Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 370/2006 Sb., o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 72/2017 Sb., o genetických zdrojích zvířat.

Oblast potravinářské výroby

- Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 69/2016 Sb., o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků.

Oblast krmivářství

- Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech.

Oblast ekologického zemědělství a životního prostředí

- Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.

- Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství.

- Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.