Poslanci Evropského parlamentu: snižte stupeň ochrany vlka

  • 21. října 2020
  • 2 minuty čtení
  • 587
Už v roce 2016 část poslanců Evropského parlamentu vyzvala Evropskou komisi ke snížení stupně ochrany vlka

Už koncem roku 2016 vyzvala skupina poslenců Evropského parlamentu Evropskou komisi k zásadní změně v přístupuk vlkům.

Od té doby se situace výrozně zhoršila. Přístup EU k vlkům zůstává založený ná přání skupiny ochránců velkých šelem. Má to katastrofální dopad na pastevní chovy.

Evropský parlament 2014-2019

0127/2016

12.12.2016

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ

předložené v souladu s článkem 136 jednacího řádu

o statusu vlka obecného (canis lupus) jako chráněného druhu

Mireille D’Ornano (ENF), Edouard Ferrand (ENF), Mara Bizzotto (ENF), Matteo Salvini (ENF), Salvatore Cicu (PPE), Raffaele Fitto (ECR), Jean-François Jalkh (ENF), Marie-Christine Arnautu (ENF), Louis Aliot (ENF), Philippe Loiseau (ENF)

Platné do: 12.3.2017

PE595.323v01-00 2/2 DC\1110476CS.docx CS 0127/2016

Písemné prohlášení v souladu s článkem 136 jednacího řádu Parlamentu o statusu vlka obecného (canis lupus1 ) jako chráněného druhu

1. Článek 191 Smlouvy o fungování Evropské unie, Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť ze dne 19. září 1979 a směrnice Rady 92/43/EHS představují právní základy pro zařazení vlka obecného (canis lupus) mezi chráněné druhy živočichů.

2. Zejména výše uvedená směrnice, přesněji řečeno její příloha IV, řadí vlka obecného mezi živočišné druhy v zájmu Společenství, které vyžadují zvláštní ochranu.

3. Status chráněného druhu podle článku 12 směrnice Rady 92/43/EHS zakazuje odchyt, usmrcování či úmyslné vyrušování jedinců druhu canis lupus. Dále je třeba se vyvarovat poškozování jeho přirozených stanovišť.

4. V roce 2011 bylo v Evropě přibližně 12 000 vlků obecných. Vlk obecný (canis lupus) způsobuje škody na chovech hospodářských zvířat, např. ve Francii, kde k útokům na chovy hospodářských zvířat dochází průměrně jednou denně.

5. Komise se vyzývá, aby zvážila, zda má být vlk obecný na seznamu živočišných druhů v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu, a dále se za tímto účelem vyzývá, aby zahájila dialog se zástupci chovu hospodářských zvířat.

6. Toto prohlášení je spolu se jmény jeho signatářů předáno Komisi.

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WDECL&reference=P8-DCL-2016-0127&language=CS&format=PDF