Jak postupovat při tvorbě žádosti o újmu

  • 28. února 2023
  • 5 minut čtení
  • 1244
Mgr. Ján Kováč připravil pro chovatele ve vlčí oblasti pár poznámek, na co si dávat pozor při podávání žádosti o újmu podle upravené vyhlášky č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření.

Jedna soukromá analýza jednoho palčivého problému – „VLČÍ ÚJMA“

Čas se krátí a kolem nás po světě kolují samé dohady. Požádáno má zatím pár lidí, někteří tonou a jiní vyčkávají. Vzal jsem si k ruce níže uvedenou vyhlášku a telefon a zjistil následující. Není to nic oficiálního, je to pár hodin mojí práce, podle které se chystám požádat.

Jan Kováč

Žádost

Vzor žádosti je ke stažení na https://www.nature.cz/nahrada-ujmy/ a také zde. V této žádosti oproti vyhlášce 443/2002 Sb. není dobře zohledněna varianta podnikajícího žadatele, který má podle vyhlášky uvádět předmět podnikání na který zde není kolonka, naopak je v žádosti navíc číslo OP. Kolonky pro bankovní spojení jsou „ohvězdičkovány“ jako nepovinný údaj, což je trochu nelogické a i vyhláška poskytnutí těchto údajů zmiňuje.

Odůvodnění žádosti

Tento bod je sice „pouze“ kolonkou v žádosti, ale vzhledem k obsáhlosti a důležitosti jej doporučuji zpracovat jako přílohu a odkázat na ni v příslušné kolonce žádosti.

Žádost nelze odůvodnit pouze pořízením nějakého opatření (ohrada, pes), ale činnostmi, které žadatel musel trvale vyvíjet oproti stavu „bez újmy“, čímž mu újma vznikla. Například: péče o psy, náročnější péče o ohradníky, pravidelné jejich kontroly, pravidelné kontroly stáda, přehánění, manipulace, nocování stáda, péče o košár… Zde se objevuje tendence nutit žadatele do čestného prohlášení o splněných „standardech“ na ochranu stád před velkými šelmami. Toto nemá žádnou oporu ve vyhlášce. Naopak, bude-li prohlášeno nepravdivě, hrozí důsledky (viz. dále). A že se jen „kalí voda“, dokládá citát ze stránek AOPK: „Slovní popis využitých preventivních opatření … s odkazem na konkrétní kapitoly Standardu, nebo popis jiného způsobu.“

Žádost je nutné podat do 31.3. 2023 (pro újmu v roce 2022), ale lze ji ještě poté doplňovat přílohami. Přílohami jsou soupis parcel a několik čestných prohlášení. Údaje v žádosti i veškerá čestná prohlášení musí být pravdivá, uvedení nepravdivých údajů ve snaze získat veřejné prostředky neoprávněně je trestným činem.

Soupis parcel

K žádosti je nutné přiložit soupis parcel katastrálních a zemědělských, tedy nelze pracovat s cestami, ostatními plochami …, které v pastvinách bývají. Vedení CHKO Broumovsko mi poskytlo praktickou tabulku v Excelu, která provede konečný výpočet. Je dobré zkontrolovat, jestli celá výměra každé parcely je v pastvině. Za tím účelem jsem si tabulku obohatil o sloupec, kam lze odečítané výměry psát a výsledná požadovaná výměra se spočítá sama, stejně jako celková suma. Nesrovnalosti se nejlépe odměří v ELPISu se zapnutím katastrální vrstvy. Obě tabulky jsou zde ke stažení. Je dobré věnovat výměrám pozornost, v případě mého hospodářství se oprava (většinou drobná) týkala více než ½ parcel. Žádost s tabulkou o desítkách parcel bez jakéhokoliv ponížení si koleduje o kontrolu!

Čestné prohlášení o právním vztahu k parcelám

Újma se poskytuje vlastníkovi, nebo nájemci (pachtýři). Toto žadatel pouze čestně prohlašuje a toto prohlášení se nabízí uvést k seznamu parcel. Doložit právní tituly užívání je povinen až na výzvu OOP do 30 dnů. Samozřejmě nelze uplatňovat parcely nedoložitelné, tedy směny, podpachty, „per huba“, atd. Teoreticky můžeme diskutovat o platnosti smlouvy uzavřené ústně, ale asi bych si tím život nekomplikoval.

Čestné prohlášení o nepobírání finančního příspěvku na předmět z jiného veřejného zdroje

Není to úplně zapovězeno, ale újma se o to krátí. Tuto otázku řeší tabulka na druhé straně žádosti, kde žadatel uvede, jaké prostředky na předmětné parcely pobíral. (Asi většinou nic.)

Čestné prohlášení o pastvě

Uplatnit lze parcely, kde probíhala pastva min. 30 dnů v období 1.4. – 31.10. s minimálním zatížením 0,2 VDJ/ha. Ani tento požadavek nemá oporu ve vyhlášce, ale je vcelku neškodný, pastviny máme proto, abychom na nich pásli a uvedené hodnoty jsou běžně splnitelné.

Tedy závěrem

  • Obratem sednout k seznamu parcel. Představuje drtivou většinu práce na žádosti.
  • Zkontrolovat a doplnit vyhovujícím způsobem smlouvy.
  • Vyplnit žádost a sepsat čestná prohlášení.

Asi se není čeho bát a na co čekat, stejně to za nás nikdo neudělá.

Mgr. Ján Kováč, 7.února 2023

DODATEK - podání žádosti

Jedna soukromá zkušenost – „VLČÍ PODÁNÍ“

Tak jsem se tedy nebál a podal. Získal jsem hezké pořadové číslo 4 na Broumovsku. Situace není růžová, polovina termínu je za námi a očekávají se na tomto místě možná i vyšší desítky žádostí.

Jan Kováč

Podání obsahovalo:

tabulka bude upřesněna

Žádost dle vzoru ke stažení.

Tabulku pozemků s prohlášením o vlastnictví a pachtu (také ke stažení).

Popis systému chovu s opatřeními na ochranu a činnostmi zakládajícími újmu.

Prohlášení o pastvě.

Prohlášení dle vzoru ke stažení.

Tuto poslední listinu jsem spíchnul na místě na vyzvání. Sic jsem se původně domníval, že všechny skutečnosti se již objevily v dokumentech výše, přesto bylo nutné učinit prohlášení na předepsaném Prohlášení.

Důležitý tip k tabulce pozemků: Je-li žadatel vlastníkem, musí být vlastníkem výlučným, nebo alespoň většinovým. Není-li, musí mít zmocnění od ostatních spoluvlastníků s prohlášením, že o tuto újmu žádat nebudou. Předchází se tím následným sporům, kdy by si žádost podalo několik spoluvlastníků a všichni zúčastnění včetně přijímajícího úřadu by se tím museli trápit.

Zábava to není, ale zubař je mnohem horší!

Mgr. Ján Kováč, 17.února 2023

Důležité upozornění pro zaokrouhlování hodnot!

Vyhláška stanoví, že se celková výměra (uváděná v hektarech) zaokrouhluje na 2 desetinná místa. V průběhu tabulky je ovšem nutné pracovat se 4 desetinnými místy, aby nedocházelo ke zkreslení. Žadatel nesmí požádat o více, než má nárok. Odměření nepasené části postačí na 2 desetinná místa, přesněji to stejně nikdo nezměří (nebo pokaždé jinak). V tomto směru je zde od 28.2. upravená tabulka. Celková výše náhrady (v korunách) se do formuláře žádosti zaokrouhluje na celé koruny matematicky. Kdo zaokrouhlení neprovede, není to fatální, pravděpodobně pouze přijde o všechny haléře za poslední celou korunou.

Jan Kováč, 28.2.2023

Evidence_pozemku_Kovac_


Vzor žádosti


evidence pozemků dle AOPK