Evropská unie opět jednala o problémech s vlky a medvědy.

  • 30. června 2023
  • minuta čtení
  • 289
Na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov ve dnech 26. a 27. června 2023 se projednávala problematika vlků a medvědů. Na návrh rumunské delegace s podporou české a slovenské delegace byl na programu jednání bod pod názvem „Rostoucí populace velkých šelem a hrozba, kterou představují pro lidi a zvířata – nutnost přijmout opatření“

V dokumentu se mimo jiné uvádí:

„Obnova populací velkých šelem vedla k velmi vážným problémům v zemědělství a lesnictví, které v některých případech vyvrcholily zraněním nebo dokonce usmrcením lidí.“

„Škody způsobené medvědy a vlky na hospodářských zvířatech a zemědělských plodinách se rok od roku zvyšují, což vede stále více zemědělců k tomu, že se vzdávají zemědělské činnosti.“

„Útoky velkých šelem mají za následek snížení biologické rozmanitosti, hospodaření na venkově a snižování populace ve venkovských oblastech. To jde proti právním předpisům EU, kde se členské státy zavázaly udržovat trvalé pastviny v dobrém zemědělském a environmentálním stavu.“

Po Evropské komisi požadujeme:

Přeřadit příslušné druhy z přílohy IV do přílohy V Směrnice o stanovištích, což by usnadnilo jejich regulaci.

Podklady pro jednání jsou v příloze.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10819-2023-INIT/en/pdf