AOPK odkryla nový přístup státu k financování opatření proti útokům vlků

  • 12. ledna 2023
  • 6 minut čtení
  • 393
Pomoc chovatelům hospodářských zvířat: dotace na zabezpečení stád před velkými šelmami a zcela nově i náhrada zvýšených nákladů při organizaci pastvy

12. 01. 2023

Pomoc chovatelům hospodářských zvířat: dotace na zabezpečení stád před velkými šelmami a zcela nově i náhrada zvýšených nákladů při organizaci pastvy

Po několikaměsíční přestávce mohou chovatelé opět získat podporu na realizaci zabezpečení svých chovů ve výši až 100 % z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027.

Přítomnost velkých šelem, zejména vlka obecného, v české krajině znamená pro chovatele hospodářských zvířat nutnost realizace preventivních opatření k zamezení škod. Udržení pastvy je zásadní pro vzhled naší krajiny i pro péči o mnohé cenné biotopy a druhy. Stát se proto snaží chovatele podporovat.

Řadu let jsou kompenzovány škody na hospodářských zvířatech způsobené velkými šelmami (vlk, rys, medvěd). V posledních letech jsou chovatelům hrazeny také náklady na realizaci preventivních opatření na ochranu hospodářských zvířat před útoky těchto predátorů. Průlomovou novinkou v případě vlka je pak úprava vyhlášky o náhradě újmy za ztížení hospodaření [1]. Ta umožní chovatelům v místech, kde vlk žije, kompenzovat zvýšené náklady na organizaci zabezpečené pastvy – tedy například plat pro pastevce, údržbu oplocení, náročnější manipulaci se stádem či péči o pastevecké psy. Platí od začátku roku a chovatelé, kteří mají zabezpečené pastviny, mají nárok na kompenzaci zvýšených nákladů již za loňský rok. Vedle podpory pastvy ve výši cca od 5 500 do 8 400 Kč za hektar pasené plochy [2] dle opatření ze Společné zemědělské politiky nově ročně obdrží od Státního zemědělského intervenčního fondu od 12 200 Kč do 4900 Kč/ha na zabezpečené pastviny v oblastech s opakovaným výskytem vlka.

„Snažíme se chovatelům vyjít co nejvíc vstříc, pastva utvářela naši krajinu po stovky let a těžko se dá nahradit. Na podporu dosáhnou jak lidé, kteří v zemědělství podnikají, tak i ti, kteří chovají pro radost pár oveček za domem. Nově se podařilo prosadit, že chovatelé mohou získat i peníze například na jinou organizaci pastvy, údržbu oplocení či práci pasteveckých psů. Mají také nárok na kompenzaci škod v případě vlčího útoku. Víme, že pro chovatele znamená přítomnost vlků komplikace, právě proto jim stát poskytuje podporu,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Po několikaměsíční přestávce mohou chovatelé opět získat podporu na realizaci zabezpečení svých chovů ve výši až 100 % z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Oproti předcházejícímu období se podařilo podmínky a administraci dotace významně zjednodušit. Jedná o takzvané zjednodušené metody vykazování, platbu za provedené opatření bez administrativy. Minimální výše dotace je 50 000 Kč, celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 5 milionů Kč. Díky zjednodušeným metodám vykazování nebudou muset příjemci podporu k proplacení dotace dokládat žádné smlouvy či faktury, cena je stanovena paušálem (náklady obvyklých opatření MŽP). O podporu mohou chovatelé požádat u dvou subjektů: Státního fondu životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR:

a) Na Státním fondu životního prostředí ČR budou moci na zabezpečení svých stád žádat chovatelé, kteří v zemědělství podnikají. O dotaci na zabezpečení stád budou moci požádat ve dvou výzvách, první z nich pro projekty v režimu de minimis bude vypsána 18. 1. 2023 [3], pro projekty zakládající veřejnou podporu pak koncem února [4]. (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR bude k jednotlivým žádostem vydávat závazné stanovisko).

b) Výzva Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, umožní získat finance na zabezpečení stád před velkými šelmami drobným chovatelům, kteří v zemědělství nepodnikají [5].

„Po zkušenostech z minulého období jsme se snažili žadatelům přístup k dotaci co nejvíce zjednodušit. Nebudou muset dokládat smlouvy či faktury, cena je stanovena jednotným sazebníkem. Je tedy například jedno, zda si na práci najmete firmu, nebo zda to uděláte sám – klíčové je, abyste skutečně splnil to, co je v žádosti, a současně nepřekročil částku danou sazebníkem. Tento systém se nám podařilo domluvit s Evropskou komisí a věřím, že s ním žadatelé budou spokojeni,“ vysvětluje Anna Limrová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Poznámky:

[1] https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2022/sb0200-2022.pdf

https://www.navratvlku.cz/aktuality/novinka-v-podpore-chovatelu-hospodarskych-zvirat

[2] Od 5 495 Kč/ha (BISS 1740 + celofaremní ekoplatba 1571 + základní titul AEKO na TTP 2184 Kč/ha) do 8 375 Kč/ha (BISS, ekoplatba + AEKO druhově bohatá pastvina 5 064 Kč/ha), event. až 11 769 Kč/ha (BISS, ekoplatba, AEKO suché stepní trávníky a vřesoviště či málo úživné pastviny); počítáno při kurzu 24 Kč/EUR.

[3] Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.6, Opatření 1.6.1 V této výzvě budou podpořeny pouze projekty v režimu de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 – maximálně do výše 20 000 EUR.

Určení formy a výše podpory: Přímé realizační výdaje formou zjednodušených metod vykazování – jednorázové částky dle návrhu rozpočtu, nepřímé výdaje formou paušální sazby. Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021 – 2027 a příloze č. 03 – Metodika zjednodušených metod vykazování nákladů s kategorizací položek rozpočtu OPŽP 21+.

Jeden žadatel může žádat o podporu výhradně na takový projekt, který se vztahuje jen k jeho vlastní zemědělské činnosti, nelze kumulovat opatření pro více subjektů do jedné žádosti.

[4] V této výzvě budou podpořeny pouze projekty realizované v souladu s Pokyny ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (2022/C 485/01). Vzhledem k probíhající notifikaci veřejné podpory s Evropskou komisí si poskytovatel vyhrazuje právo na změnu podmínek výzvy v závislosti na výsledku tohoto procesu. Do doby vydání kladného notifikačního rozhodnutí zároveň nelze vydávat projektům právní akty o poskytnutí podpory. Náklady vzniklé před podáním žádosti nejsou v rámci této výzvy způsobilé. V rámci této výzvy může jeden žadatel žádat o podporu výhradně na takový projekt, který se vztahuje jen k jeho vlastní zemědělské činnosti, nelze kumulovat opatření pro více subjektů do jedné žádosti.

Určení formy a výše podpory:

Pro projekty s celkovými náklady do 200 tis. EUR

Přímé realizační výdaje formou zjednodušených metod vykazování – jednorázové částky dle návrhu rozpočtu. Nepřímé náklady na projektovou přípravu, administraci žádosti, koordinaci v průběhu realizace a publicitu formou skutečných nákladů. Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021 – 2027 a příloze č. 03 – Metodika zjednodušených metod vykazování nákladů s kategorizací položek rozpočtu OPŽP 21+.

Pro projekty s celkovými náklady nad 200 tis. EUR

Formou skutečných nákladů pro přímé i nepřímé výdaje. Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027.

[5] https://nature.cz/web/dotace/-/aopk-opzp-zmv-2.-vyzva-sc-1.6?redirect=%2Fweb%2Fdotace%2Fvyzvy

https://www.navratvlku.cz/aktuality/pomoc-chovatelum-hospodarskych-zvirat-dotace-na-zabezpeceni-stad-pred-velkymi-selmami-a-zcela-nove-i-nahrada-zvysenych-nakladu-pri-organizaci-pastvy