AOPK: Jak zažádat o újmu?

  • 20. ledna 2023
  • 3 minuty čtení
  • 413
Informace pro žadatele o náhradu újmy za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného dle vyhlášky č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření.

Novela vyhlášky, která vešla v platnost 1. 1. 2023, zavádí nový újmový titul – náhradu újmy za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vka obecného (§ 1 odst. 1. písm. j). Ztížením pastvy se rozumí náklady na péči o preventivní opatření na ochranu hospodářských zvířat před útoky vlka obecného nebo náklady na jinou organizaci pastvy a chovu hospodářských zvířat v důsledku výskytu vlka obecného v pasených oblastech (§ 2 písm c).

Náhrada újmy představuje kompenzaci zvýšených nákladů na organizaci a zajištění pastvy chovatelům hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka[1]. Jedná se o náklady, které musí v těchto oblastech chovatelé vynaložit navíc v porovnání s chovateli hospodařícími na pastvinách mimo ně. Vyhláška stanovuje vyplácení náhrady újmy paušální sazbou u chovatelů ovcí a koz, u ostatních hospodářských zvířat vyhláška paušál nestanovuje, proto musí být výše újmy podrobně dokládána u každé žádosti individuálně.

Pastvou se rozumí pastva na pozemcích (ZPF) zabezpečených adekvátně Standardu (viz poznámka pod čarou 2), s minimálním zatížením 0,2 VDJ po dobu v součtu minimálně 30 dní v pastevní sezóně (1. 4. -31. 10.).

Žádosti o náhradu újmy za předchozí kalendářní rok lze podávat na regionálních pracovištích AOPK ČR a správách národních parků do 31. března 2023 (fyzické doručení na příslušné pracoviště, v daném případě nepostačuje podání zásilky na České poště nebo u jiného doručitele; nebo musí být žádost doručena do půlnoci do datové schránky příslušného pracoviště) a jedná se o náhradu újmy vzniklou v předchozím kalendářním roce. Standardně je újma posuzována do šesti měsíců od podání žádosti.[2]

Co má žádost speciálně u tohoto újmového titulu v případě ovcí a koz obsahovat, aby byl nárok co nejlépe posouzen?

  • Vyplněný formulář v příloze 2 vyhlášky (žádost o náhradu), nebo je nutné identifikovat žadatele v souladu s § 4 vyhlášky
  • Seznam pozemků dle katastru nemovitostí s vymezením kultury (orná půda, TTP, zahrady, sady) a výměru hektarů (zaokrouhlenu na dvě desetinná místa), na nichž nárok na ztíženou pastvu vznikl – lze využít soubor v Excelu: „Evidence_pozemku_vypocet_ujmy_vlk“ s předdefinovanými políčky a výpočet výše náhrady postupem podle přílohy 3 bod 10.
  • Čestné prohlášení k vlastnickému vztahu k předmětným pozemkům – viz vzor Příloha 1 vyhlášky
  • Slovní popis využitých preventivních opatření na ochranu hospodářských zvířat, případně jiné organizace pastvy a chovu s odkazem na Standard péče o přírodu a krajinu Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem[3] - odkazem na konkrétní kapitoly Standardu, nebo popis jiného způsobu.
  • Prohlášení o tom, že pastva probíhala na předmětných hektarech po dobu minimálně 30 dní v období od 1. 4. do 31. 10. (v součtu) s minimálním zatížením 0,2 VDJ a že pasená hospodářská zvířata jsou evidována dle plemenářského zákona v ústřední evidenci.

V případě náhrady újmy u skotu či jiných hospodářských zvířat dokládá žadatel vyjma povinných náležitostí vyplývajících z vyhlášky individuální výpočet výše vícenákladů, které mu v souvislosti se ztížením pastvy za předchozí kalendářní rok vznikly dle bodu 11 Přílohy 3 vyhlášky.

Ke stažení: TABULKA PRO VÝPOČET VÝŠE NÁHRADY.


[1] vydává a aktualizuje AOPK ČR na základě údajů o výskytu vlka a riziku vzniku škod, viz: mapová galerie AOPK ČR v sekci Podklady pro externí žadatele: https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/gallery.html

[2] v letošním roce (2023) může být termín posunut v závislosti na dokončení notifikace proplácení veřejné podpory podle nových předpisů EU

[3] https://nature.cz/web/cz/platne-standardy