Aktualizovaná verze: Jak postupovat při tvorbě žádosti o újmu

  • 6. března 2023
  • 4 minuty čtení
  • 1072
Vážení a milí ovčáci a kozáci, po dobu cca měsíce zde visely postupné kroky, kterými jsem se dobýval k žádosti o újmu na „vlčích pastvinách“. Nyní už jsou informace trochu ucelenější, a tedy nastal čas pro shrnutí a nahrazení všech postupně vznikajících částí, které tu byly uveřejněny do začátku února.

Prosím, mějte na paměti, že všechno dál uvedené je moje soukromé pachtění, tedy nikoliv návod se zárukou!

Jan Kováč

Kdo může žádat, kde a na základě čeho?

Každý chovatel ovcí nebo koz, který pase v oblasti s trvalým výskytem vlka

(mapka zde Jste ve vlčí oblasti? Podrobná mapa.)

https://www.vlktravunezere.cz/situace-v-cr/jste-ve-vlci-oblasti-podrobna-mapa/

který má rozumným způsobem zabezpečené pastviny a provádí další opatření, viz. dále, žádá na: pozemky pastvin v národních parcích – příslušná správa NP, pozemky pastvin ve „vlčí oblasti“ ostatní – správy nebo regionální pracoviště AOPK. Žádost se podává na základě tzv. „újmové vyhlášky“, která vychází z „újmového zákona“, který pracuje s parcelami katastrálními!! Žadatel musí být vlastník, nebo nájemce příslušného pozemku. Na ELPIS v této souvislosti, prosím, zapomeňte!

Tato žádost nemá nic společného s proplácením škod, váže se na výše uvedené podmínky!

Kdy?

Včera bylo pozdě, ale informace od administrátora (AOPK) se průběžně rodí, takže to dříve v zásadě nešlo. Formulář žádosti se podává nyní, nejpozději do konce března, její přílohy lze doplnit i později z vlastní vůle, nebo na výzvu administrátora.

Podání by mělo obsahovat:

  • Formulář žádosti, který je ke stažení níže, nebo na nature.cz. Do odůvodnění se napíše něco ve smyslu: „ust. § 56 ZOPK a pastva v oblasti s opakovaným výskytem vlka obecného, další v příloze“. Pozor na položky druhé strany, uvádějí se zde např. vyplacené škody, ale neodečítají se z částky. A přílohy:
  • Seznam pozemků zemědělských (orná, TTP, sad … nikoliv cesta, ostatní …) a pasených alespoň měsíc v období 1.4. – 31.10. 2022 intenzitou od 0,2 VDJ/ha. Příklady tabulek jsou zde ke stažení. K seznamu se nabízí dopsat čestné prohlášení o vlastnictví nebo pachtu. Vlastnictví musí být výlučné nebo většinové, pacht v prvním stupni, nikoliv podpacht. Menšinový vlastník připojí prohlášení vlastníků většinové části, že souhlasí, aby si požádal a prohlašují, že sami žádat nebudou. Teoreticky lze prohlášením majitele či pachtýře ošetřit i podpacht a směnu, ale prakticky to asi bude těžko proveditelné. V terénu se stává, že plocha pozemku vybíhá z plochy pastviny, nebo je na něm přístřešek, cokoliv, kde se nepase. Takové části se musí odměřit a v tabulce odečíst. K tomu jedinému poslouží např. ELPIS se zapnutím katastrální vrstvy. V průběhu tabulky se počítá s katastrálními výměrami na 4 desetinná místa, celkový součet se zaokrouhlí na dvě. Částka v Kč se zaokrouhlí na celé koruny a přepíše do formuláře žádosti.
  • Odůvodnění žádosti jako příloha formuláře žádosti má obsahovat stručný popis chovu (organizace pastvy), realizované zabezpečení a zejména popis vícenákladů = činností. Někteří žadatelé musí častěji pečovat o ohradníky, jiní o psy, další zahánějí na noc, všichni to neustále počítáme, obcházíme, kontrolujeme, stavíme košáry … tím vzniká újma při hospodaření.
  • Prohlášení o pastvě lze podat ve formě zjednodušeného pastevního deníku (období, areál, výměra, počet zvířat, VDJ).
  • Čestné prohlášení dle vzoru ke stažení níže. Veškerá prohlášení musí být pravdivá, v případě prokázání úmyslu získat státní prostředky neoprávněně, hrozí žadateli postih.

Další informace

naleznete na nature.cz, navratvlku.cz a dnes již po uplynutí cca ¾ lhůty pro podávání začínají být v obraze lidé na pracovištích AOPK i v místech, kde vlci neběhají po smečkách. Každopádně s nimi komunikujte a spolupracujte! Během krajského shromáždění SCHOK Královéhradeckého kraje jsme získali prezentaci pí ředitelky CHKO Broumovsko a svolení k jejímu šíření, je tedy také níže ke stažení.

Přílohy újma

Vzor prohlášení


Evidence pozemků Kováč


Vzor žádosti


Evidence pozemků dle CHKO